යෝග දර්ශනය »

ad_here

ස්වර්ණ පිච්ච

ඔබේ දිවියට ජ්‍යෝතිෂය…..

Sri Lanka Government Ayurveda Panchakarma Hospital

Consultants
Subscribe with WEDASA
Email *
 
Basic comparison of Ayurveda with Yoga

Ayurveda and yoga shastra are children of the Vedic sciences that have been united for thousands of years for the sake of healing body, mind, and consciousness. Generally speaking, Ayurveda deals more with the health of the physical body, while

Surya namaskaar (personality development tool)

where as conventional exercises of all forms including aerobic, weight lifting, walking, jogging and running are designed to provide benefits to the physical body and its various component organs including joints and muscles. Surya namaskaar provides benefits of a holistic nature by working on the physical body prana(breathing), mind, intellect and the bliss components (or kosas) of the entire human perenniality.

යෝග දර්ශනය හදුනා ගෙන යෝග කරමු….!

ආයුර්වේදය  දර්ශනයක් ලෙස දකින්නේ කොතරම් අඩු පිරිසක්ද  ඊටත් වඩා අඩුවෙන් යෝග ශාස්ත්‍රයද දර්ශනයක් ලෙස දකින්නෝ වෙසෙන බව අපගේ හැගීමයි. ආයුර්වේදය වෛද්‍ය ක්‍රමයක් ලෙස පමණක් සිතා සිටින අය සේම යෝග දර්ශනය යනුද ශරීරයට පහසුවක් සලසාදෙන ශාරීරික අභ්‍යාස ක්‍රමයක් ලෙස පමණක් සිතා

...

ආයුර්වේදය සහ යෝග අතර ඇති බැදිම ආරම්භ වන්නේ කවරදාක දැයි යන්න නිශ්චිත නැතත් එම බැදීම ගසත් පොත්තත් අතර ඇති බැදීමට සමාන බැදීමක් යැයි නිශ්චිතව කිව හැක. පතන්ජලී මහා සෘෂි විසින් යෝග දර්ශනය ලොවට දායාද කලාය යන ජනප්‍රිය ප්‍රවාදයට අභියෝග කරමින්ම අප ඔබට යෝග දර්ශනයේ සැබෑ අරමුණු පිළිබදත්, එහි අන්තර්ගත සුවිශේෂි වටිනාකම් පිළිබදවත්, අද දිනයේ යෝග දර්ශනයේ වැදගත්කම පිළිබදවත් ඒ පිළිබදව ප්‍රථුල අවබෝධයක් ඇති ආචාර්යවරුන්ගේ මත සහ ලිපි ආශ්‍රයෙන් තොරතුරු ගෙන හැර පෑමට කටයුතු කරනුනෙමු. විවිධ වු අරමුණු උදෙසා බිහිවු යෝග කඩ වලින් ඔද්දල්වුනු සුපිරිසිදු යෝග දර්ශනය ඔබගේ මසැසින් මෙන්ම මනසින්ද දැකීමට මෙයින් අප ඔබට ආරාධනා නරන්නෙමු.

...